Frequently Asked Questions (FAQ)

  • Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας στην Ελλάδα

"Προτίθεμαι να συστήσω μία Ανώνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα, αλλά με φοβίζει η τρομερή γραφειοκρατία που υπάρχει. Πόσο χρόνο εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας;"

Σύμφωνα με το Νόμο 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών», που έχει εφαρμογή από 4-4-2011, πλέον οι προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) και οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες) συστήνονται μέσα σε πολύ σύντομα χρονικό διάστημα μέσω Συμβολαιογράφου που ενεργεί ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης».  Ο Συμβολαιογράφος αναλαμβάνει εκτός από τη σύνταξη του καταστατικού και όλη την περαιτέρω διαδικασία σύστασης της εταιρείας, δηλαδή καταχώρησής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), εγγραφής της στο αρμόδιο Επιμελητήριο, απόδοσης νέου Α.Φ.Μ., δημοσίευσής της στο ΦΕΚ. Εφόσον έχει γίνει η απαραίτητη προεργασία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων, που υποδεικνύει στους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με το Νόμο, ο Συμβολαιογράφος, η όλη διαδικασία από την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας μέχρι και την καταχώρηση της στο αρμόδιο Πρωτοδικείου (προσωπικές εταιρείες) ή τη δημοσίευση της εταιρείας στο Εθνικό Τυπογραφείο (κεφαλαιουχικές εταιρείες) διαρκεί περίπου πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

 

  • Έξοδα σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

"Προτίθεμαι να συστήσω μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά δεν γνωρίζω καθόλου τι έξοδα θα χρειαστούν. Μήπως μπορείτε να μου κάνετε μια πρώτη εκτίμηση του κόστους;"

Το κόστος σύστασης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) περιλαμβάνει: α) τα έξοδα σύνταξης καταστατικού, και β) τη διαδικασία σύστασης – δημοσίευσής της μέσω «Υπηρεσίας Μιας Στάσης».
Τα έξοδα του καταστατικού, που υπογράφεται με συμβολαιογραφική πράξη, εξαρτώνται από τον αριθμό των φύλλων του καταστατικού και κυμαίνονται μεταξύ 600-1000 ευρώ.
Τα έξοδα σύστασης – δημοσίευσης, εξαρτώνται από το κεφάλαιο της εταιρείας, από το προκαθορισμένο κόστος εγγραφής εταιρειών των κατά τόπους αρμοδίων Επιμελητηρίων και από το εάν οι εταίροι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ή αν θα πρέπει αν εγγραφούν μέσω «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» για πρώτη φορά και να πληρώσουν τα σχετικά έξοδα εγγραφής.
Ενδεικτικά θα πρέπει να πληρωθούν τα κάτωθι ποσά κατά προσέγγιση: 105–400 ευρώ για έξοδα Γ.Ε.ΜΗ. και εγγραφής της εταιρείας στο Επιμελητήριο, 1% επί του κεφαλαίου της εταιρείας για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, 111,10 ευρώ για έξοδα εγγραφής εταίρου στον Ο.Α.Ε.Ε. Στα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να συνυπολογιστούν η αμοιβή του λογιστή για τη σύνταξη των απαραίτητων για την έναρξη της εταιρείας φορολογικών εντύπων, η αμοιβή του για τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και η ετήσια συνδρομή του αρμοδίου Επιμελητηρίου.
Τα ακριβή ποσά που θα απαιτηθούν για κάθε υπόθεση, θα τα θέσουμε εν γνώσει σας μόλις λάβουμε πιο ακριβή στοιχεία σχετικά με το καταστατικό της εταιρείας, το κεφάλαιό της, την ιδιότητα των εταίρων της και τους ασφαλιστικούς τους φορείς και την έδρα της, γιατί όλα τα ανωτέρω παίζουν ρόλο στον τελικό υπολογισμό των εξόδων.

 

  • Επιλογή ενδεδειγμένου τύπου εταιρίας

"Αν σας στείλω τον σκοπό της εταιρείας που θέλω να συστήσω, μπορείτε να συντάξετε εσείς το Καταστατικό της και να με συμβουλεύσετε για τον καταλληλότερο τύπο εταιρείας που πρέπει να διαλέξω;"

Καταρχήν θα πρέπει να συζητήσουμε και να διευκρινίσουμε ποια είναι η επιχειρηματική σας επιδίωξη. Η επιλογή του ενδεδειγμένου τύπου εταιρείας εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Θα πρέπει να γνωρίζουμε το αντικείμενο της επιχείρησής σας και τον κύκλο εργασιών που προβλέπεται να κάνει, την εταιρική σύνθεση από πλευράς ατόμων ή άλλων νομικών προσώπων και την περιουσιακή τους κατάσταση, τις επισφάλειες του αντικειμένου της επιχείρησης και των εταίρων/μετόχων ατομικά, τους απώτερους στόχους της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας και τα κεφάλαια που θέλετε να επενδύσετε.
Αφού επιλέξουμε από κοινού, μετά από μελέτη των ανωτέρω κριτηρίων, τον τύπο της εταιρείας που θα συστήσουμε, εμπιστευτείτε μας για τη σύνταξη του καταστατικού και για ό,τι άλλο απαιτείται μέχρι και την έναρξη της εταιρείας σας.

 

  • Απαιτούμενα έγγραφα για γονική παροχή διαμερίσματος

"Θέλω να κάνω γονική παροχή στην κόρη μου ένα διαμέρισμα που έχω στην Καλλιθέα, έχει εμβαδόν 85τ.μ. και βρίσκεται στον 3ο όροφο οικοδομής του 1980. Τι έγγραφα πρέπει να σας στείλω για να κάνετε τη συμβολαιογραφική πράξη;"

Καταρχήν θα χρειαστεί να μας στείλετε φωτοτυπία του συμβολαίου με το οποίο αποκτήσατε το διαμέρισμα (τίτλος κτήσης) και φωτοτυπία του πιστοποιητικού μεταγραφής του στο Υποθηκοφυλακείο ή εγγραφής του στο Κτηματολογικό Γραφείο. Θα πρέπει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας εάν θέλετε να μεταβιβάσετε το διαμέρισμα στην κόρη σας κατά πλήρη κυριότητα ή μόνο κατά ψιλή κυριότητα και να παρακρατήσετε την επικαρπία. Έχουμε τη δυνατότητα να σας υπολογίσουμε τα έξοδα και για τις δύο περιπτώσεις και παράλληλα θα σας εξηγήσουμε τα θετικά της κάθε περίπτωσης. Εσείς καλείστε να επιλέξετε. Αφού επιλέξετε, θα πρέπει να μας στείλετε τα εξής έγγραφα:
α) πληρεξούσιο με το οποίο θα δίνεται εντολή σε κάποιο πρόσωπο της επιλογής σας ή σε κάποιον συνεργάτη μας να σας εκπροσωπήσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες και κατά την υπογραφή του συμβολαίου (εφόσον δεν παρασταθείτε ο ίδιος),
β) φωτοτυπίες των Δελτίων Ταυτότητάς σας ή των διαβατηρίων σας, τους αριθμούς φορολογικού μητρώου σας (Α.Φ.Μ.) και τη Δ.Ο.Υ. σας,
γ) ανάλογα με το είδος του τίτλου κτήσης σας (αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά) και την ημερομηνία κτήσης του ακινήτου σας, θα σας υποδείξουμε τα περαιτέρω φορολογικά πιστοποιητικά που τυχόν χρειαστεί να προσαρτηθούν στο συμβόλαιο, και
δ) ανάλογα με τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς, ασφαλιστικούς ή πολεοδομικούς νόμους, θα σας ενημερώσουμε για τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που πρέπει υποχρεωτικά να προσαρτήσουμε στο συμβόλαιο της γονικής παροχής. Εκτός από την συγκέντρωση των ανωτέρω στοιχείων, θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση φόρου γονικής παροχής. Η διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών, σε περίπτωση απουσίας σας, θα γίνει μέσω του πληρεξουσίου - εντολοδόχου σας και για να είμαστε σίγουροι ότι το πληρεξούσιο θα καλύψει όλες τις παραπάνω ενέργειες, που θα πρέπει να γίνουν, και ό,τι άλλο απαιτηθεί, θα σας προτείνουμε είτε να κάνουμε εμείς το πληρεξούσιο, είτε να ετοιμάσουμε το κείμενό του και να σας το στείλουμε ηλεκτρονικά για να το υπογράψετε στην κατά τόπο αρμόδια Αρχή.

 

  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου

"Χρειάζομαι επειγόντως μία ληξιαρχική πράξη θανάτου του πατέρα μου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσω στην φορολογική μου δήλωση, για να αποδείξω ότι η επικαρπία που είχε παρακρατήσει ο πατέρας μου, όταν μου έκανε γονική παροχή ένα κατάστημα στον Πειραιά, πλέον έχει περιέλθει σ’ εμένα. Εσείς το αναλαμβάνετε;"

Φυσικά και το αναλαμβάνουμε. Όπως θα διαπιστώσετε, αν επισκεφτείτε τη σελίδα του ιστοτόπου μας με τα «Πιστοποιητικά», αναλαμβάνουμε την έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικού από διάφορες Υπηρεσίες ή Αρχές.
Θα χρειαστούμε από εσάς μία εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από την αρμόδια κατά τόπο Αρχή, με την οποία θα μας δίνετε εντολή να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες. Το κείμενο της εξουσιοδότησης θα σας το υποδείξουμε εμείς.

 

  • Αγορά ακινήτου

"Θέλω να αγοράσω μία μονοκατοικία στην Αθήνα ή ένα οικόπεδο με σκοπό να ανεγείρω κατοικία. Θα πληρώσω κάποιον φόρο ή έχω απαλλαγή πρώτης (α΄) κατοικίας; Κάτι έχω ακούσει σχετικά."

Για να πάρετε απαλλαγή από τον φόρο για αγορά πρώτης (α΄) κατοικίας, θα πρέπει να συγκεντρώνετε κάποιες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Τη δεδομένη στιγμή που θέτετε το ερώτημά σας ισχύουν τα εξής:

1)    Απαλλαγή παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα (έγγαμα ή άγαμα) και συγκεκριμένα σε Έλληνες υπηκόους, που κατοικούν στην Ελλάδα.
Κατ’ εξαίρεση για τους έμμισθους δημόσιους υπαλλήλους, που υπηρετούν στο εξωτερικό, θεωρείται ότι η κατοικία τους βρίσκεται στην Ελλάδα και συνεπώς δικαιούνται απαλλαγής. Αν όμως οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς και πληρώνονται από τους οργανισμούς αυτούς, δεν δικαιούνται απαλλαγής.

Επίσης, παρέχεται απαλλαγή –κατ’ εξαίρεση- για αγορά οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου στους Έλληνες ή ομογενείς που εργάστηκαν στο εξωτερικό για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια και είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο της χώρας, έστω και αν δεν κατοικούν κατά τον χρόνο της αγοράς μόνιμα στην Ελλάδα.
 
Οι αλλοδαποί δεν δικαιούνται της απαλλαγής αυτής, εκτός από του αλλοδαπούς υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται για αρκετό διάστημα στην Ελλάδα (τουλάχιστον ένα έτος), με τις ίδιες βέβαια προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες.

Η απαλλαγή κατά την αγορά πρώτης κατοικίας παρέχεται και στους ομογενείς από την Τουρκία, Βορ. Ήπειρο, Ρωσία (Πόντιοι) και από την Κύπρο, εφόσον έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και δεν έχουν αποκτήσει την υπηκοότητα άλλης χώρας πλην της Τουρκικής, Αλβανικής και γενικά της χώρας από την οποία προέρχονται. Εάν όμως έχουν αποκτήσει την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργάζονται στη χώρα μας θα τύχουν απαλλαγής σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η μόνιμη διαμονή της κατηγορίας αυτής των δικαιούχων αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο, όπως π.χ. η έναρξη άσκησης επαγγέλματος, η πρόσληψη για παροχή υπηρεσιών εξαρτημένης εργασίας (μισθωτός), η ενοικίαση κατοικίας, η φοίτηση σε σχολείο των ανήλικων παιδιών κ.λπ. Επισημαίνεται ότι ειδικά για τα πρόσωπα αυτά η πρόθεσή τους για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν αναιρείται από το γεγονός, ότι για ειδικούς λόγους, οι αρμόδιες υπηρεσίες τους χορηγούν προσωρινές άδειες παραμονής που ανανεώνονται.

2)    Για τη χορήγηση της απαλλαγής απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταρτίζεται σύμβαση αγοράς οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου εξ ολοκλήρου κατά πλήρη κυριότητα.
3)    Το αγοραζόμενο ακίνητο πρέπει απαραίτητα να είναι οικοδομήσιμο και να κείται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου ή της Κοινότητας και να βεβαιώνεται αυτό από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες ή από τον Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας, με δική τους ευθύνη.
Αντί της βεβαίωσης που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή την αρμόδια Αρχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περί οικοδομησιμότητας του οικοπέδου και της θέσης αυτού εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου είναι δυνατή η προσκόμιση δήλωσης μηχανικού πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου κατά τις διατάξεις του Ν. 651/1977 και του Ν. 1337/1983 (Εγκ. αρ. πρωτ. 1022244/27/Β0013/27-2-04 ΠΟΛ. 1024).
4)    Για τη χορήγηση της απαλλαγής απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αγοράζεται το ακίνητο από φυσικό πρόσωπο, άγαμο ή έγγαμο. Ο αγοραστής ή η σύζυγός του ή τα παιδιά του, που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες, (πλήρωση στεγαστικών αναγκών 70μ2 για άγαμο, χήρο, διαζευγμένο ή έγγαμο προσαυξανόμενο κατά 20μ2 για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα τους και κατά 25μ2 για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους και 90μ2 για τον άγαμο ή έγγαμο με αναπηρία τουλάχιστον 67%), που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων (σύμφωνα με την απογραφή του 2001 – ΦΕΚ 715 τ.Β’/12-6-02).