Frequently Asked Questions (FAQ)

  • Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας στην Ελλάδα

"Προτίθεμαι να συστήσω μία Ανώνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα, αλλά με φοβίζει η τρομερή γραφειοκρατία που υπάρχει. Πόσο χρόνο εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας;"

Σύμφωνα με το Νόμο 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών», που έχει εφαρμογή από 4-4-2011, πλέον οι προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) και οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες) συστήνονται μέσα σε πολύ σύντομα χρονικό διάστημα μέσω Συμβολαιογράφου που ενεργεί ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης».  Ο Συμβολαιογράφος αναλαμβάνει εκτός από τη σύνταξη του καταστατικού και όλη την περαιτέρω διαδικασία σύστασης της εταιρείας, δηλαδή καταχώρησής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), εγγραφής της στο αρμόδιο Επιμελητήριο, απόδοσης νέου Α.Φ.Μ., δημοσίευσής της στο ΦΕΚ. Εφόσον έχει γίνει η απαραίτητη προεργασία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων, που υποδεικνύει στους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με το Νόμο, ο Συμβολαιογράφος, η όλη διαδικασία από την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας μέχρι και την καταχώρηση της στο αρμόδιο Πρωτοδικείου (προσωπικές εταιρείες) ή τη δημοσίευση της εταιρείας στο Εθνικό Τυπογραφείο (κεφαλαιουχικές εταιρείες) διαρκεί περίπου πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

 

  • Έξοδα σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

"Προτίθεμαι να συστήσω μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, αλλά δεν γνωρίζω καθόλου τι έξοδα θα χρειαστούν. Μήπως μπορείτε να μου κάνετε μια πρώτη εκτίμηση του κόστους;"

Το κόστος σύστασης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) περιλαμβάνει: α) τα έξοδα σύνταξης καταστατικού, και β) τη διαδικασία σύστασης – δημοσίευσής της μέσω «Υπηρεσίας Μιας Στάσης».
Τα έξοδα του καταστατικού, που υπογράφεται με συμβολαιογραφική πράξη, εξαρτώνται από τον αριθμό των φύλλων του καταστατικού και κυμαίνονται μεταξύ 600-1000 ευρώ.
Τα έξοδα σύστασης – δημοσίευσης, εξαρτώνται από το κεφάλαιο της εταιρείας, από το προκαθορισμένο κόστος εγγραφής εταιρειών των κατά τόπους αρμοδίων Επιμελητηρίων και από το εάν οι εταίροι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ή αν θα πρέπει αν εγγραφούν μέσω «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» για πρώτη φορά και να πληρώσουν τα σχετικά έξοδα εγγραφής.
Ενδεικτικά θα πρέπει να πληρωθούν τα κάτωθι ποσά κατά προσέγγιση: 105–400 ευρώ για έξοδα Γ.Ε.ΜΗ. και εγγραφής της εταιρείας στο Επιμελητήριο, 1% επί του κεφαλαίου της εταιρείας για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, 111,10 ευρώ για έξοδα εγγραφής εταίρου στον Ο.Α.Ε.Ε. Στα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να συνυπολογιστούν η αμοιβή του λογιστή για τη σύνταξη των απαραίτητων για την έναρξη της εταιρείας φορολογικών εντύπων, η αμοιβή του για τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και η ετήσια συνδρομή του αρμοδίου Επιμελητηρίου.
Τα ακριβή ποσά που θα απαιτηθούν για κάθε υπόθεση, θα τα θέσουμε εν γνώσει σας μόλις λάβουμε πιο ακριβή στοιχεία σχετικά με το καταστατικό της εταιρείας, το κεφάλαιό της, την ιδιότητα των εταίρων της και τους ασφαλιστικούς τους φορείς και την έδρα της, γιατί όλα τα ανωτέρω παίζουν ρόλο στον τελικό υπολογισμό των εξόδων.

 

  • Επιλογή ενδεδειγμένου τύπου εταιρίας

"Αν σας στείλω τον σκοπό της εταιρείας που θέλω να συστήσω, μπορείτε να συντάξετε εσείς το Καταστατικό της και να με συμβουλεύσετε για τον καταλληλότερο τύπο εταιρείας που πρέπει να διαλέξω;"

Καταρχήν θα πρέπει να συζητήσουμε και να διευκρινίσουμε ποια είναι η επιχειρηματική σας επιδίωξη. Η επιλογή του ενδεδειγμένου τύπου εταιρείας εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Θα πρέπει να γνωρίζουμε το αντικείμενο της επιχείρησής σας και τον κύκλο εργασιών που προβλέπεται να κάνει, την εταιρική σύνθεση από πλευράς ατόμων ή άλλων νομικών προσώπων και την περιουσιακή τους κατάσταση, τις επισφάλειες του αντικειμένου της επιχείρησης και των εταίρων/μετόχων ατομικά, τους απώτερους στόχους της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας και τα κεφάλαια που θέλετε να επενδύσετε.
Αφού επιλέξουμε από κοινού, μετά από μελέτη των ανωτέρω κριτηρίων, τον τύπο της εταιρείας που θα συστήσουμε, εμπιστευτείτε μας για τη σύνταξη του καταστατικού και για ό,τι άλλο απαιτείται μέχρι και την έναρξη της εταιρείας σας.

 

  • Απαιτούμενα έγγραφα για γονική παροχή διαμερίσματος

"Θέλω να κάνω γονική παροχή στην κόρη μου ένα διαμέρισμα που έχω στην Καλλιθέα, έχει εμβαδόν 85τ.μ. και βρίσκεται στον 3ο όροφο οικοδομής του 1980. Τι έγγραφα πρέπει να σας στείλω για να κάνετε τη συμβολαιογραφική πράξη;"

Καταρχήν θα χρειαστεί να μας στείλετε φωτοτυπία του συμβολαίου με το οποίο αποκτήσατε το διαμέρισμα (τίτλος κτήσης) και φωτοτυπία του πιστοποιητικού μεταγραφής του στο Υποθηκοφυλακείο ή εγγραφής του στο Κτηματολογικό Γραφείο. Θα πρέπει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας εάν θέλετε να μεταβιβάσετε το διαμέρισμα στην κόρη σας κατά πλήρη κυριότητα ή μόνο κατά ψιλή κυριότητα και να παρακρατήσετε την επικαρπία. Έχουμε τη δυνατότητα να σας υπολογίσουμε τα έξοδα και για τις δύο περιπτώσεις και παράλληλα θα σας εξηγήσουμε τα θετικά της κάθε περίπτωσης. Εσείς καλείστε να επιλέξετε. Αφού επιλέξετε, θα πρέπει να μας στείλετε τα εξής έγγρα