Χρησιδάνειο

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Χρησιδάνειο είναι η σύμβαση με την οποία ο κύριος ακινήτου αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει τη χρήση αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα σε τρίτον, χωρίς να λάβει κάποιο αντάλλαγμα.

Αν το χρησιδάνειο ορίστηκε για αόριστο χρόνο, η σύμβαση χρησιδανείου λύεται με καταγγελία του κυρίου του ακινήτου ή του υπέρ ου η παραχώρηση της χρήσης αυτού.

Το χρησιδάνειο λύεται, σε κάθε περίπτωση, με το θάνατο του υπέρ ου η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου.