Υπομίσθωση Ακινήτου

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Υπομίσθωση ακινήτου είναι η σύμβαση με την οποία ο μισθωτής ενεργώντας ως εκμισθωτής παραχωρεί τη χρήση του μισθίου, την οποία απέκτησε με την κύρια μίσθωση, σε τρίτο πρόσωπο (υπομισθωτή), έναντι μισθώματος.

Η σύμβαση αυτή έχει όλα τα στοιχεία της «μίσθωσης» και είναι άσχετη με την κύρια μίσθωση, η οποία εξακολουθεί να ισχύει μεταξύ των αρχικών συμβαλλομένων