Υποθηκοφυλακεία

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Στο Υποθηκοφυλακείο κάθε Δήμου τηρούνται ειδικά δημόσια βιβλία στα οποία καταχωρούνται όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις ή δικαστικές αποφάσεις που αφορούν ακίνητα.

Η μεταγραφή στο αρμόδιο κατά τόπο Υποθηκοφυλακείο των συμβολαιογραφικών πράξεων και δικαστικών αποφάσεων που αφορούν ακίνητα είναι υποχρεωτική, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύσταση, μεταβίβαση ή κατάργηση  δικαιωμάτων επί ακινήτων, και εξασφαλίζει τη δημοσιότητα, καθώς τα αντίστοιχα βιβλία είναι προσιτά σε όλους, ο έλεγχος των οποίων διενεργείται μόνο μέσω των εντεταλμένων για το σκοπό αυτό δικηγόρων.

Για τη μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο εισπράττονται, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα δικαιώματα που ορίζει ο Νόμος