Σύσταση Εταιρειών Μέσω "Υπηρεσίας Μιας Στάσης"

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Διαδικασία σύστασης εταιρειών σύμφωνα με το Ν. 3583/2010:
Από τις 4-4-2011 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών» (ΦΕΚ 90Α/17-6-2010)  και η διαδικασία σύστασης εταιρειών έχει απλοποιηθεί και συντελείται μέσω Συμβολαιογράφων, που για τη διαδικασία αυτή καλούνται «Υπηρεσίες Μιας Στάσης»:

1. Για τη σύσταση μιας προσωπικής εταιρείας (ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας) με συμβολαιογραφική πράξη ή μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας (εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρείας) οι συμβαλλόμενοι ενώπιον της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης», δηλαδή Συμβολαιογράφων εγγεγραμμένων στο Μητρώο του  Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) που διεκπεραιώνουν την όλη διαδικασία σύστασης ηλεκτρονικά, προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:
α) Κατατίθεται το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να περιβληθεί υποχρεωτικά τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
β) Υποβάλλεται από τους εταίρους / μετόχους εντολή προς την Υπηρεσία μιας Στάσης για καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
γ) Υποβάλλεται εξουσιοδότηση των εταίρων / μετόχων με την οποία αυτοί ορίζουν αντιπρόσωπό τους προκειμένου να τους εκπροσωπήσει ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, η οποία συμπεριλαμβάνει επίσης το αίτημα των εταίρων / μετόχων για την καταχώριση της επωνυμίας της εταιρείας στο οικείο επιμελητήριο και για την εγγραφή της Εταιρείας ως μέλος σε αυτό.
δ) Καταβάλλεται στην Υπηρεσία μιας Στάσης το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας.
ε) Υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης το μισθωτήριο συμβόλαιο του χώρου εγκατάστασης της εταιρείας θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ή ο τίτλος κυριότητας αυτής ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης αυτής.
στ) Υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης συμπληρωμένα από λογιστή και υπογεγραμμένα από τους εταίρους / μετόχους τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου της εταιρείας.
ζ) Υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης ασφαλιστικές ενημερότητες του ΟΑΕΕ και του ΙΚΑ για τους εταίρους / μετόχους και για όσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στο κεφάλαιο αυτής με ποσοστό άνω του 3%, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΥΜΣ, σε περίπτωση δε που δεν είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους Ασφαλιστικούς Φορείς, είτε θα εγγραφούν για πρώτη φορά από την ΥΜΣ, είτε θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσής τους εγγραφής στον αντίστοιχο Ασφαλιστικό Φορέα, κατά περίπτωση.

2. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που περιγράφονται ανωτέρω, υποχρεούται να:
α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του συμφωνητικού σύστασης, ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει.
β) Προβεί, μέσω της πρόσβασής της στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ., σε έλεγχο της επωνυμίας και στην εγγραφή της εταιρείας στο αρμόδιο Επιμελητήριο και εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και, μετά από συνεννόηση μαζί τους, προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυμίας.
γ) Προβεί στην είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, του τέλους καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., του τέλους καταχώρησης στο αρμόδιο Επιμελητήριο και του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (για τις Ανώνυμες Εταιρείες), καθώς και στη χορήγηση των σχετικών αποδείξεων.
δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που απαιτούνται.
ε) Μεριμνήσει για την καταχώριση και εγγραφή της εταιρείας στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. και για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης.
Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 2, προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το συμφωνητικό σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες ή, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσμία των δύο (2) ή δέκα (10) εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, η σύσταση της εταιρείας δεν καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. και το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας  που καταβλήθηκε επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει.