Σχέδιο συμφωνητικού ανάθεσης έργου

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

******

Σήμερα την …./…../20…. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

Α) Ο/Η ……………. (ονοματεπώνυμο), κάτοικος ……, οδός …… αριθμός ……, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή του ………………………. Διαβατηρίου) υπ’ αριθμόν ………., με Α.Φ.Μ. ………. της Δ.Ο.Υ. ………..  και Β) Ο/Η ……………., δικηγόρος ή συμβολαιογράφος, κάτοικος ……, οδός …… αριθμός ……, με αριθμό μητρώου ……, μέλος του “Forallgreeks”, αποκαλούμεν…. στο εξής χάριν συντομίας «ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ» συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν  τα ακόλουθα:

1) O/Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ αναθέτει στον/στην ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ και αυτός/αυτή αναλαμβάνει με τους συνεργάτες του/της, αντίστοιχα, να προσφέρει σ’ αυτόν/αυτήν τις εξής υπηρεσίες:

Ενδεικτικά:

Να διεκπεραιώσει για λογαριασμό του/της εντολέως όλη τη διαδικασία που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της αγοράς/πώλησης (βλ. Αγορά  – Πώληση) ……………. του κάτωθι περιγραφόμενου ακινήτου: …………….

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών/πιστοποιητικών, τη σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τη σύνταξη και την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας και την καταχώρηση του συμβολαίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο.

Με την περαίωση της διαδικασίας ο/η εντολοδόχος θα αποστείλει στον/στην εντολέα πλήρη φάκελο που θα περιλαμβάνει επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου αγοραπωλησίας, το πιστοποιητικό καταχώρησης στο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και αντίγραφα των πιστοποιητικών που προσαρτήθηκαν στην συμβολαιογραφική πράξη.

Ο/Η εντολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει ειδικό πληρεξούσιο στον/στην ……………. (εντολοδόχο), καθ’ υπόδειξη του εντολοδόχου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις ανωτέρω ενέργειες για την περαίωση της αγοραπωλησίας. Ο εντολοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει είτε τηλεφωνικώς, είτε σε συναντήσεις, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή του/της εντολέως, ενώ παράλληλα υποχρεούται να παρέχει τις κατάλληλες νομικές, συμβολαιογραφικές, φοροτεχνικές και οικονομικές συμβουλές, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.

Το συνολικό κόστος της περαίωσης της αγοραπωλησίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εκτιμήθηκε στο ποσό των ευρώ ……………., συμπεριλαμβανομένων εξόδων έκδοσης πιστοποιητικών, συμβολαιογραφικών εξόδων, ταμείων, εξόδων μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο κ.ο.κ. Η καταβολή των εξόδων θα γίνει τμηματικά ως εξής: …………….

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι σε περίπτωση που ο/η εντολέας δεν λάβει τις προσδοκώμενες ποιοτικές υπηρεσίες και δεν έχει τηρηθεί στο σύνολό του ή σε επιμέρους σημεία του το εν λόγω συμφωνητικό, αυτός/αυτή έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως τη διακοπή της παρούσας συνεργασίας, πριν την ολοκλήρωση της υπόθεσής του/της.

Στην περίπτωση αυτή ο/η εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον/στην εντολέα το 50% της καταβληθείσας αμοιβής του/της, αφού πρώτα αφαιρέσει τα έξοδα που θα έχουν γίνει για λογαριασμό του/της εντολέως και τα οποία θα προκύπτουν από αντίστοιχα παραστατικά.

Το παρόν συνετάγη και υπεγράφη σε δύο όμοια αντίτυπα όπου το κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Ο/Η ΕΝΤΟΛΕΑΣ                                  Ο/Η ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ