Σύσταση Οίκησης

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Η σύσταση οικήσεως είναι η πράξη με την οποία κύριος οικίας ή διαμερίσματος παραχωρεί, είτε με χαριστική πράξη, είτε με αντάλλαγμα, σε τρίτο πρόσωπο το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την εν λόγω οικία ή διαμέρισμα ως κατοικία μαζί με την οικογένειά του.

Το δικαίωμα της οικήσεως είναι αμεταβίβαστο και αποσβέννυται με το θάνατο του δικαιούχου της οικήσεως.

Η σύσταση της οικήσεως γίνεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται:

• Φορολογική ενημερότητα του μεταβιβάζοντος το δικαίωμα της οίκησης.
• Ασφαλιστική ενημερότητα για τον μεταβιβάζοντα

txt_see_more...