Σύσταση Καθέτου Ιδιοκτησίας

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας είναι η πράξη με την οποία σε οικόπεδο που ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και στο οποίο έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να αναγερθούν περισσότερες από μία οικοδομές που ανήκουν σε διαφορετικούς κυρίους, ορίζεται ότι κάθε οικοδομή θα αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία στην οποία θα αντιστοιχεί συγκεκριμένο ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και θα έχει δικαίωμα χρήσης σε προσδιορισμένο χωριστό τμήμα του όλου οικοπέδου.

Η σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας μπορεί να επιτευχθεί με πράξη εν ζωή ή με διάταξη τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη).

Η σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας με πράξη εν ζωή υποβάλλεται υποχρεωτικά στον συμβολαιογραφικό τύπο, υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου και στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Είναι δυνατή και η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας επί καθέτου ιδιοκτησίας.

Επίσης είναι δυνατόν να επιτευχθεί η σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας με δικαστική απόφαση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται:

• Φορολογική ενημερότητα των οικοπεδούχων, εφόσον είναι πάνω από ένας.
• Κατόψεις ορόφων.
• Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το σύστημα κρατικών συντεταγμένων σύμφωνα με τον

txt_see_more...