Προσύμφωνο

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Προσύμφωνο είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν στη σύναψη οριστικής σύμβασης μεταξύ τους υπό την αναβλητική αίρεση της επέλευσης ενός γεγονότος ή μέσα σε προβλεπόμενη ρητά προθεσμία και με τους όρους που προβλέπονται στο προσύμφωνο.

Για τις περισσότερες πράξεις μεταβίβασης ακινήτων ή σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, καθώς και σε άλλου είδους συμβάσεις, μπορεί να συνταχθεί προσύμφωνο, το οποίο πάντα υποβάλλεται στον ίδιο τύπο που απαιτείται και για την κύρια πράξη.