Πολεοδομικές Συμβουλές

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4178/2013


1)    ΠΟΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΦΟΡΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013;

Τα αυθαίρετα των οποίων ο φέροντας οργανισμός (σκελετός) κατασκευάστηκε πριν από τις 28.7.2011 ή η αυθαίρετη χρήση εγκαταστάθηκε πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο χρόνος κατασκευής αποδεικνύεται με αεροφωτογραφία, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή. Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφου της φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1-1-2004.

 

2) ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ;

Υπάρχουν δύο ξεχωριστές κατηγορίες σύμφωνα με το χρόνο κατασκευής του κτιρίου και τρεις αναλόγως του μεγέθους της αυθαιρεσίας.

Ως προς το χρόνο κατασκευής:
- Τα αυθαίρετα κτίσματα που ολοκληρώθηκαν πριν από τις 9-6-1975 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Συντάγματος) εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση μόνο με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ.
- Οι αυθαίρετες κατασκευές που ανεγέρθηκαν από τις 10-6-1975 έως τις 30-1-1983 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου και την πληρωμή του 15% του προστίμου.

Ως προς το μέγεθος της αυθαιρεσίας:
Α. Οι μικρές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις (κατασκευή πέργκολας, bbq, αποθήκης έως 15 τ.μ. φύτευση θέσης στάθμευσης κλπ) εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή 500 ευρώ (με συνολικό αναλυτικό προϋπολογισμό των παραβάσεων έως 15.000 €).

Β. Οι μεσαίες πολεοδομικές παραβάσεις , είναι οι αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια. Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3775/2009 (Α΄122) , 3843/2010 (Α΄ 62) και 4014/2011 (Α΄ 62). Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές καταβάλλουν κανονικά παράβολο και πρόστιμο και εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).

Εξαίρεση: Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου.
Σε αυτή τη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) ή του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περίπτωση αα΄, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).

Γ. Οι μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις, είναι οι αυθαίρετες κατασκευές και οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2 του Ν.4178/13 του παρόντος, που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες (αυθαίρετα χωρίς οικοδομική άδεια , κ.λ.π.) Γι’ αυτές τις μεγάλες πολεοδομικές αυθαιρεσίες καταβάλλεται το παράβολο και πρόστιμο με αντάλλαγμα «αναστολή» 30 ετών και δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση μέσω αγοράς συντελεστή.

 

3)    ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ;

i. Αίτηση από τον ιδιοκτήτη (ή συνιδιοκτήτη ή, υπό προϋποθέσεις, τον νομέα του ακινήτου),
ii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος, θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής ,στην οποία περιλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΥΟ, κλπ) και του ακινήτου (οικοδομική άδεια, εμβαδόν, χρήση, χρονολογία ολοκλήρωσης, είδος κατοικίας κ.λ.π.),
iii. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης του Ε9,
iv. Τεχνική έκθεση μηχανικού,
v. Φωτογραφίες του αυθαιρέτου,
vi. Σχέδια ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι οικοδομική άδεια,
vii. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.
viii. Δελτίο δομικής τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας (ανάλογα με το είδος του κτιρίου),
ix. Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για κτίρια εκτός κατοικιών,
x. Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου,
xi. Έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 και στο Παράρτημα Α΄ του νόμου.

Τα παραπάνω υποβάλλονται με μέριμνα του ιδιοκτήτη και του μηχανικού.


4)    ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ;

Το παράβολο διαμορφώνεται ως εξής:

α) 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ.,

β) 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ.,

γ) 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ.,

δ) 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.

ε) 8.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 και μέχρι 5000 τ.μ. και

στ) 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερο των 5.000 τ.μ.

Το ως άνω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

 

5)    ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ;

Ο υπολογισμός του ειδικού προστίμου γίνεται όπως και Ν.4014/2011 (με κάποιες προσθήκες ειδικών περιπτώσεων).

6)    ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ;

- Τα άτομα με αναπηρία άνω του 80% καταβάλλουν το 15% του προστίμου.
- Άτομα με αναπηρία άνω του 67% (και ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 24.000 ευρώ) καταβάλλουν το 20% του προστίμου.
- Παλιννοστούντες και ομογενείς καταβάλλουν το 20% όπως και οι μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης για αυθαίρετα στη Θράκη.
- Οι πολύτεκνοι καταβάλλουν το 20% του προστίμου, ενώ οι τρίτεκνοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες το 30%.
- Οι μακροχρόνια άνεργοι καταβάλλουν το 70% του προστίμου.

 

7)    ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ;

Η ρύθμιση για τις κατηγορίες 1,2,4 και 5 του άρθρου 9 θα είναι σε ισχύ για δεκαοκτώ (18) μήνες μετά τη δημοσίευσή της (ήτοι έως την 7/2/2015).
Για τις επονομαζόμενες μικρές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις, κατηγορία 3 του άρθρου 9, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.

 

8)    ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ;

Α. Για την αίτηση που θα υποβληθεί στο 1ο εξάμηνο της δημοσίευσης του νόμου (έως 7/02/2014), ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων είναι 102 και των εξαμηνιαίων είναι 17,
Β. Για την αίτηση που θα υποβληθεί στο 2ο εξάμηνο (έως 7/8/2014) της δημοσίευσης του νόμου, ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων είναι 84 και των εξαμηνιαίων είναι 14,
Γ. Για την αίτηση που θα υποβληθεί στο 3ο εξάμηνο (έως 7/2/2015) της εφαρμογής του νόμου, ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων είναι 60 και των εξαμηνιαίων είναι 10.

Το ελάχιστο ποσό για κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.
Σε ισχύ η έκπτωση του 20% της εφάπαξ καταβολής του προστίμου μέχρι τη τελευταία ημέρα του αντίστοιχου εξαμήνου υποβολής της αίτησης.

 

9)    ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ Ν.4014/2011 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ;

Με την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος θα καταθέσει αίτηση (χωρίς λοιπά δικαιολογητικά) και θα ενταχθεί στον νέο νόμο. Το ποσό που έχει ήδη καταβάλει θα αφαιρεθεί από το οφειλόμενο, το οποίο πλέον θα μπορεί να καταβληθεί σε περισσότερες δόσεις.

 

10)    ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ 3 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ  (Ν.3775/2009, Ν.3843/2010 και Ν.4014/11);

Εφόσον πρόκειται για μεσαίου μεγέθους παρανομίες (υπέρβαση μέχρι 40% του συντελεστή δόμησης και κάλυψης και μέχρι 20% του ύψους) και δηλωθούν στην ταυτότητα του κτιρίου, εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση (αντί λ.χ. της 30ετούς εξαίρεσης από την κατεδάφιση).

 

11) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ;

Η αμοιβή του μηχανικού για τις διαδικασίες ένταξης στις διατάξεις του Ν.4178/2013, όπως και για την ένταξη των χώρων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης στους 3 προηγούμενους νόμους (Ν.3775/2009, Ν.3843/2010, Ν.4014/11), προκύπτει από ελεύθερη διαπραγμάτευση.