Ομόρρυθμη Εταιρεία

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Γενικά στοιχεία ομόρρυθμης εταιρείας: Η επωνυμία της αποτελείται συνήθως από το όνομα και το επώνυμο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους με την προσθήκη των λέξεων "και Σια Ο.Ε". Κάθε εταίρος, παράλληλα με την εταιρεία, για την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων, ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον και με την προσωπική του περιουσία.

Σε περίπτωση που πτωχεύσει η ομόρρυθμη εταιρεία συμπτωχεύουν  και οι εταίροι της. Σε περίπτωση, ωστόσο, που πτωχεύσει ομόρρυθμος εταίρος, η εταιρεία δεν πτωχεύει, αλλά λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση.

Ο εταίρος που αποχωρεί από την εταιρεία εξακολουθεί να ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον και με την ατομική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρείας - ακόμη και γι’ αυτές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά τον χρόνο αποχώρησής του - υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι αυτές οι υποχρεώσεις είχαν γεννηθεί πριν από την αποχώρηση του.

Για τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας, η εταιρική σύμβαση μπορεί να καταρτισθεί είτε με ιδιωτικό έγγραφο, είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης σύμφωνα με το Ν. 3583/2010.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:

Απαιτούμενα:
1.     Ιδιωτικό συμφωνητικό με τους όρους και τις συμφωνίες των συμβαλλομένων (ονοματεπώνυμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ των συμβαλλομένων, σκοπός, έδρα, διαχειριστής ή διαχειριστές, εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές κ.λ.π.), το οποίο υπογράφεται σε τόσα αντίγραφα, όσα οι συμβαλλόμενοι συν ένα επιπλέον για τη Δ.Ο.Υ.
2.     Το ένα αντίγραφο με τις πρωτότυπες υπογραφές των συμβαλλομένων υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρείας, προκειμένου να καταβληθεί φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου.
3.     Το ίδιο αντίγραφο, με τη σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υποβάλλεται και σφραγίζεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση Επιμελητήριο και στη συνέχεια υποβάλλεται στο Ταμείο Νομικών και στο Τ.Π.Δ.Α για την καταβολή των προβλεπομένων εισφορών. Τέλος, το ίδιο πρωτότυπο, με τις παραπάνω θεωρήσεις, κατατίθεται στο Κτίριο του αρμόδιου Πρωτοδικείου, όπου και δημοσιεύεται.

Από 9/4/2014 o φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986 (Α' 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Σε περίπτωση που στην ομόρρυθμη εταιρεία εισφέρεται ακίνητο ως κεφάλαιο, η σύστασή της γίνεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταβάλλεται ο αναλογούν φόρος μεταβίβασης και το καταστατικό υπόκειται σε μεταγραφή στο αρμόδιο κατά τόπο Υποθηκοφυλακείο ή σε καταχώρηση στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΛΥΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Για την τροποποίηση και τη λύση της ομορρύθμου εταιρείας ισχύει ό,τι και για τη σύστασή τους.

Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου, απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης για την πληρωμή φόρου σύμφωνα με την υπεραξία του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για την μετατροπή ομορρύθμου εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ανώνυμη εταιρεία, απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και τηρούνται όσα αναφέρονται κατωτέρω για τις Ε.Π.Ε και Α.Ε.

Αν με την τροποποίηση μεταφέρεται η έδρα της εταιρείας σε Δήμο άλλου Πρωτοδικείου από το Πρωτοδικείο στο οποίο είχε καταχωρηθεί κατά τη σύστασή της, το τροποποιητικό έγγραφο δημοσιεύεται στο αρχικό Πρωτοδικείο και μαζί με πιστοποιητικό μεταβολών, ακολουθώντας τη διαδικασία ενημέρωσης όλων των Υπηρεσιών που ενημερώθηκαν και κατά τη σύσταση, δημοσιεύεται και στο Πρωτοδικείο της νέας έδρας της.