Μετατροπή - Συγχώνευση Εταιρειών

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

•    ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
•    ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Οι Ανώνυμες εταιρείες που συστήνονται από μετατροπή, συγχώνευση – απορρόφηση και από απόσχιση κλάδου άλλης εταιρείας, καθώς και οι πάσης μορφής νέες εταιρείες που προέρχονται από μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, ακολουθούν τη διαδικασία σύστασής τους με συμβολαιογραφική πράξη και στη συνέχεια υποβάλλουν προς την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση καταχώρησης σε αυτό, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3419/2005 και, επειδή για τις ανώνυμες εταιρείες που συστήνονται, καθώς και για τις ανώνυμες εταιρείες που μετατρέπονται σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., απαιτείται έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, για έλεγχο και έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.

Με την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η αρμόδια Υπηρεσία Περιφερειακής Ενότητας διαβιβάζει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την εγκριτική απόφαση. Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλει την σχετική ανακοίνωση δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ.

Εφόσον η συστηνόμενη με τον τρόπο αυτό είναι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μετά την υποβολή σ’ αυτήν των απαιτούμενων δικαιολογητικών προβαίνει στην καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και, στην περίπτωση της Ε.Π.Ε., αποστέλλει σχετική ανακοίνωση δημοσίευσης της σύστασης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ.