Κτηματολογικά Γραφεία

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα όπου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης λειτουργούν Κτηματολογικά Γραφεία, τα οποία έχουν ενσωματώσει τα αντίστοιχα Υποθηκοφυλακεία, και όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις ή δικαστικές αποφάσεις που αφορούν ακίνητα καταχωρούνται πλέον σε αυτά.

Η διαφορά μεταξύ Υποθηκοφυλακείων και  Κτηματολογικών Γραφείων έγκειται στον τρόπο τήρησης των εγγραφών. Στα Υποθηκοφυλακεία το σύστημα εγγραφής είναι προσωποκεντρικό, δηλαδή ανοίγονται μερίδες φυσικών ή νομικών προσώπων και καταχωρούνται όλες οι πράξεις που αφορούν την μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης, οπότε και ο έλεγχος γίνεται με βάση το όνομα ή την επωνυμία των αναζητούμενων ως ιδιοκτητών των ακινήτων, ενώ στα Κτηματολογικά Γραφεία, το σύστημα εγγραφής είναι πραγματοκεντρικό, δηλαδή τηρούνται μηχανογραφικά χάρτες όλων των ακινήτων της επικράτειας, καθένα εκ των οποίων έχει έναν κωδικό αριθμό εγγραφής στο κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ), οπότε ερευνώντας συγκεκριμένο αριθμό εγγραφής στο κτηματολόγιο έχουμε πλήρη εικόνα για τις εγγραφές που αφορούν το συγκεκριμένο ακίνητο (το κτηματολογικό διάγραμμα του ακινήτου, τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης του, τις όμορες ιδιοκτησίες, την επιφάνεια του ακινήτου, το ιδιοκτησιακό ιστορικό του και κάθε τυχόν εγγραφή που αφορά διεκδικήσεις τρίτων, βάρη του ακινήτου κ.λ.π.).

Για την καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο, κατά περίπτωση, εισπράττονται τα αντίστοιχα δικαιώματα που ορίζει ο Νόμος.