Κληρονομητήριο

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως π.χ. αν η κληρονομιαία περιουσία συμπεριλαμβάνει και τραπεζικούς λογαριασμούς του κληρονομούμενου, μετοχές ή αλλους άυλους τίτλους κ.λ.π., απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού κληρονομητηρίου για το κληρονομικό δικαίωμα των κληρονόμων και για την μερίδα που τους αναλογεί, το οποίο εκδίδεται από το δικαστήριο όπου είχε την τελευταία του κατοικία ο κληρονομούμενος, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από τον ή τους κληρονόμους (Α.Κ 174), τον καταπιστευματοδόχο, τον κληροδόχο ή τον εκτελεστή της διαθήκης (819 Κ.Πολ.Δ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης για έκδοση κληρονομητηρίου είναι ο ή οι αιτούντες να έχουν αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά την επαχθείσα σ’ αυτούς κληρονομιά.

Η υποβολή αίτησης για χορήγηση κληρονομητηρίου από τον ή τους κληρονόμους συνιστά σιωπηρή αποδοχή της κληρονομίας.