Ιδιόγραφη Διαθήκη

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Ιδιόγραφη διαθήκη είναι εκείνη που γράφεται εξ ολοκλήρου από το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτόν τον ίδιο.

Η ιδιόγραφη διαθήκη μπορεί να κατατεθεί σε συμβολαιογράφο προς φύλαξη. Ο συμβολαιογράφος συντάσει πράξη κατάθεσης διαθήκης και τη φυλάττει στο αρχείο του. Παράλληλα,  ενημερώνει  το αρμόδιο Τμήμα Διαθηκών του Πρωτοδικείου για την κατάθεση σε αυτόν της εν λόγω διαθήκης.

Η ιδιόγραφη διαθήκη μετά το θάνατο του διαθέτη απαιτείται να κηρυχθεί κυρία και να δημοσιευθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

Η δημοσίευσή της στο Πρωτοδικείο εφόσον έχει γίνει πράξη κατάθεσης σε συμβολαιογράφο γίνεται με μέριμνα του συμβολαιογράφου, ενώ εφόσον φυλάτεται από τους ίδιους τους κληρονόμους δημοσιεύεται με μέριμνα των ίδιων και τη συνδρομή δικηγόρου.