Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) συστήνεται μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές) και για τη σύστασή της απαιτείται ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ένα (1) ευρώ, επομένως αποσυνδέεται η ίδρυση της εταιρικής αυτής μορφής από το κεφάλαιο.

Στο κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει ένας εταίρος (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.) ή πολλοί εταίροι  και μπορούν να συμμετέχουν στο κεφάλαιο με εισφορά μετρητών, με εισφορά περιουσιακών στοιχείων, με εισφορά προσωπικής εργασίας, ακόμα και με εισφορά εγγυητικής ασφάλειας προσωπικής ή εμπράγματης (βλ. άρθρα 77 - 79 Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86 11.4.2012).

Ο νέος αυτός εταιρικός τύπος, διευκολύνει τη συνεργασία και την συνύπαρξη μεταξύ των εταίρων αυτών, καθιστώντας την, κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηματιών.
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία δεν είναι απαραίτητο να έχει την έδρα της στην Ελλάδα.

Η επωνυμία σχηματίζεται, είτε από το όνομα του ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. Στην επωνυμία της, πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως  οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (στα λατινικά: Private Company) ή σε συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.» (στα λατινικά: P.C.). Επίσης, η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» (Single Member P.C.).

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη. Σε περίπτωση νόμιμης διαχείρισης (δηλαδή, εάν οι εταίροι δεν προβαίνουν σε εκλογή διαχειριστή και το καταστατικό δεν περιέχει σχετικές προβλέψεις), αν κάποιος από τους εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής. Το νομικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο υπεύθυνο για τη διαχείριση.

Η διάρκεια της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό σύστασης της εταιρείας η διάρκειά της, αυτή θεωρείται από το Νόμο ότι είναι δωδεκαετής (12ετής) και, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων.

Η σύσταση της Ι.Κ.Ε. γίνεται από την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το καταστατικό της Ι.Κ.Ε. μπορεί να είναι γραμμένο στην ελληνική ή και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκή Ένωσης και πρέπει, εκτός των άλλων, απαραίτητα να περιλαμβάνει:

α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων
β) Την ιδιότητα της εταιρείας, ως «ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας»
γ) Την επωνυμία της εταιρείας
δ) Την έδρα της εταιρείας
ε) Το σκοπό της εταιρείας
στ) Τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων, σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως και 79, καθώς και το κεφάλαιο της εταιρείας
ζ) Το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων
η) Τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που τα μερίδια αυτά εκπροσωπούν
θ) Τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας
ι) Τη διάρκεια της εταιρείας