Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Γενικά στοιχεία ετερόρρυθμης εταιρείας: Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται υποχρεωτικά από το όνομα και το επώνυμο ενός ή περισσοτέρων ομόρρυθμων εταίρων. Το όνομα και το επώνυμο του ετερόρρυθμου εταίρου δεν μπορεί να περιληφθεί στην εταιρική επωνυμία. Διαχειριστής ή διαχειριστές της ετερορρύθμου εταιρείας ορίζονται ένας ή περισσότεροι από τους ομόρρυθμους εταίρους. Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο ετερόρρυθμου εταίρου περιληφθεί στην εταιρική επωνυμία, τότε αυτός ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον, ως ομόρρυθμος εταίρος, μαζί με την εταιρεία απέναντι στους συναλλαχθέντες καλόπιστους τρίτους.

Η ετερόρρυθμη εταιρεία αποτελείται από έναν τουλάχιστον ομόρρυθμο εταίρο και από έναν ή περισσότερους ετερόρρυθμους εταίρους. Ο ομόρρυθμος ή οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον και με την προσωπική τους περιουσία, ενώ ο ετερόρρυθμος ή οι ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ποσού της συνεισφοράς τους.

Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να κάνει καμία πράξη διαχειρίσεως της εταιρείας, μπορεί όμως να εργάζεται ως υπάλληλος της εταιρείας, αλλά θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης της εταιρείας. Απεριόριστα και εις ολόκληρον με την εταιρεία ευθύνεται και ο ετερόρρυθμος εταίρος, στην περίπτωση που έχει ορισθεί διαχειριστής ή συνδιαχειριστής της εταιρείας ή αποδειχθεί ότι έχει αναμειχθεί στη διαχείριση της.

Για τη σύσταση ετερόρρυθμης εταιρείας, η εταιρική σύμβαση μπορεί να καταρτισθεί είτε με ιδιωτικό έγγραφο, είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης σύμφωνα με το Ν. 3583/2010.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:
Απαιτούμενα:
1.    Ιδιωτικό συμφωνητικό με τους όρους και τις συμφωνίες των συμβαλλομένων (ονοματεπώνυμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ των συμβαλλομένων, σκοπός, έδρα, διαχειριστής ή διαχειριστές, εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές κ.λ.π.), το οποίο υπογράφεται σε τόσα αντίγραφα, όσα οι συμβαλλόμενοι συν ένα επιπλέον για τη Δ.Ο.Υ.
2.    Το ένα αντίγραφο με τις πρωτότυπες υπογραφές των συμβαλλομένων υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρείας, προκειμένου να καταβληθεί φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου.
3.    Το ίδιο αντίγραφο, με τη σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υποβάλλεται και σφραγίζεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση Επιμελητήριο και στη συνέχεια υποβάλλεται στο Ταμείο Νομικών και στο Τ.Π.Δ.Α για την καταβολή των προβλεπομένων εισφορών. Τέλος, το ίδιο πρωτότυπο, με τις παραπάνω θεωρήσεις, κατατίθεται στο Κτίριο του αρμόδιου Πρωτοδικείου, όπου και δημοσιεύεται.

Από 9/4/2014 o φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986 (Α' 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Σε περίπτωση που στην ετερόρρυθμη εταιρεία εισφέρεται ακίνητο ως κεφάλαιο, η σύστασή της γίνεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταβάλλεται ο αναλογούν φόρος μεταβίβασης και το καταστατικό υπόκειται σε μεταγραφή στο αρμόδιο κατά τόπο Υποθηκοφυλακείο ή σε καταχώρηση στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΛΥΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Για την τροποποίηση και τη λύση της ετερορρύθμου εταιρείας ισχύει ό,τι και για τη σύστασή της.

Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου, απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης για την πληρωμή φόρου σύμφωνα με την υπεραξία του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για την μετατροπή ετερορρύθμου εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ανώνυμη εταιρεία, απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και τηρούνται όσα αναφέρονται κατωτέρω για τις Ε.Π.Ε και Α.Ε.

Αν με την τροποποίηση μεταφέρεται η έδρα της εταιρείας σε Δήμο άλλου Πρωτοδικείου από το Πρωτοδικείο στο οποίο είχε καταχωρηθεί κατά τη σύστασή της, το τροποποιητικό έγγραφο δημοσιεύεται στο αρχικό Πρωτοδικείο και μαζί με πιστοποιητικό μεταβολών, ακολουθώντας τη διαδικασία ενημέρωσης όλων των Υπηρεσιών που ενημερώθηκαν και κατά τη σύσταση, δημοσιεύεται και στο Πρωτοδικείο της νέας έδρας της.