Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι η εταιρεία για τις υποχρεώσεις της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια δια της περιουσίας της. Είναι εμπορική εκ του νόμου, ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης.

Η επωνυμία της σχηματίζεται είτε εκ του ονόματος ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε εκ του αντικειμένου της ασκούμενης επιχειρήσεως. Στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».

Για τη σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε), απαιτείται η εταιρική σύμβαση να καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Από 9/4/2014 o φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986 (Α' 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται από το νόμο το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από αυτό το ποσό.

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί από ένα πρόσωπο ή να καταστεί μονοπρόσωπη, οπότε στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνεται ολογράφως οι λέξεις  "ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ". Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Οι συμβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, πλην των τρεχουσών πράξεων που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του  Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης (καταστατικό) της εταιρείας, πρέπει, εκτός των άλλων, απαραίτητα να περιλαμβάνει:
α) Τα πλήρη στοιχεία των εταίρων, το Α.Φ.Μ. τους και τη Δ.Ο.Υ τους.
β) Τον σκοπό της εταιρείας.
γ) Την ιδιότητα της εταιρείας, ως «εταιρείας περιορισμένης ευθύνης».
δ) Την επωνυμία της εταιρείας.
ε) Την έδρα της εταιρείας.
στ) Τη διάρκεια της εταιρείας.
ζ) Το κεφάλαιο, τη μερίδα συμμετοχής και τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, καθώς και βεβαίωση των ιδρυτών περί της καταβολής του κεφαλαίου. Έκαστο εταιρικό μερίδιο  δεν δύναται να ορισθεί κατώτερο των 30 ευρώ και εφόσον είναι ανώτερο, πρέπει να αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο του ποσού αυτού.
η) Το αντικείμενο των τυχόν σε είδος εισφορών, την αποτίμηση τους και το όνομα του εισφέροντος εταίρου, όπως και το σύνολο της αξίας των τυχόν σε είδος εισφορών.
θ) Τον ή τους διαχειριστές της εταιρείας.
Για την κατάρτιση του συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου, εφόσον το κεφάλαιο ανέρχεται πάνω από το όριο που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.