Εκπροσώπηση Σε Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Ενδεικτικά:

 

  • Αλλαγή ονόματος δικαιούχου στο λογαριασμό (υπογραφή συμβολαίου προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφωνικής σύνδεσης).
  • Διακοπή παροχής ρεύματος, νερού, τηλεφωνικής σύνδεσης).
  • Αρχική Ηλεκτροδότηση – Σύνδεση με Ε.ΥΔ.ΑΠ. ή Ο.Τ.Ε.
  • Ενοποίηση ή διαχωρισμός παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.