Δωρεά εν Ζωή

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Δωρεά εν ζωή είναι η πράξη με την οποία παρέχεται από τον δωρητή στον δωρεοδόχο περιουσιακό αντικείμενο χωρίς αντάλλαγμα. Για τη σύναψη της απαιτείται σύμβαση μεταξύ των μερών, η οποία γίνεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Είναι δυνατή η σύσταση δωρεάς εν ζωή «υπό τρόπο», κατά την οποία ο δωρεοδόχος προκειμένου να λάβει το αντικείμενο της δωρεάς, αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάποια πράξη ή παράλειψη υπέρ του δωρητή του ή τρίτου.

Συνήθεις περιπτώσεις δωρεάς εν ζωή ακινήτων:
•    Δωρεά εν ζωή κατά πλήρη κυριότητα: ο δωρεοδόχος καθίσταται πλήρης κύριος του ακινήτου, έχει την απόλυτη εξουσία και μπορεί να το διαθέτει όπως θέλει.
•    Δωρεά εν ζωή κατά ψιλή κυριότητα με παρακράτηση του δικαιώματος επικαρπίας από τον δωρητή: ο δωρεοδόχος καθίσταται ψιλός κύριος του ακινήτου, και μόνο, δεν έχει το δικαίωμα κάρπωσης των ωφελημάτων, θα καταστεί πλήρης κύριος όταν συνενωθεί το δικαίωμα επικαρπίας με την ψιλή κυριότητα, είτε με τον επιγενόμενο θάνατο του επικαρπωτή - δωρητή, είτε με την παραίτηση του επικαρπωτή - δωρητή από το δικαίωμα της επικαρπίας.
Η δωρεά εν ζωή κατά ψιλή κυριότητα ακινήτων επιλέγεται συνηθέστερα από τον δωρητή σε σχέση με την δωρεά κατά πλήρη κυριότητα, διότι εξασφαλίζει στον δωρητή το δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης των ακινήτων που μεταβιβάζει εφ’ όρου ζωής του, ενώ παράλληλα είναι και οικονομικότερη επιλογή απ’ ότι αυτή της μεταβίβασης της πλήρους κυριότητας.  
•    Παραίτηση από το δικαίωμα της επικαρπίας ακινήτου λόγω δωρεάς εν ζωή: Όταν ο δωρεοδόχος έχει ήδη αποκτήσει το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας ακινήτου, ο επικαρπωτής - δωρητής δικαιούται, εφ’ όσον το επιθυμεί, να παραιτηθεί από το δικαίωμά του της επικαρπίας υπέρ του ψιλού κυρίου.
Η απόφαση της παραίτησης από την επικαρπία έχει συνήθως ως κριτήριο, είτε να καταστεί ο ψιλός κύριος, μετά την παραίτηση, πλέον πλήρης κύριος του ακινήτου, είτε να πάψει πλέον ο επικαρπωτής να επιβαρύνεται με τον φόρο εισοδήματος και τον φόρου ακίνητης περιουσίας για το συγκεκριμένο ακίνητο, οι οποίοι πλέον θα επιβαρύνουν τον πλήρη κύριο.
•    Σύσταση δικαιώματος επικαρπίας ακινήτου λόγω δωρεάς εν ζωή:  Η πράξη με την οποία ο κύριος ακινήτου παραχωρεί σε τρίτον το δικαίωμα της επικαρπίας του ακινήτου αυτού, δηλαδή το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται πλήρως το ακίνητο και να καρπώνεται τα ωφελήματά του, ενώ εξακολουθεί να παρακρατεί ο  ίδιος ο δωρητής το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας του εν λόγω ακινήτου. Η σύσταση του δικαιώματος της επικαρπίας μπορεί να γίνει για ορισμένο χρόνο ή εφ όρου ζωής του υπέρ ου η δωρεά.
Η πράξη αυτή γίνεται κυρίως είτε για λόγους φορολογικής απαλλαγής του κυρίου του ακινήτου από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και από τον αναλογούντα φόρο ακίνητης περιουσίας, που πλέον θα βαρύνουν τον δωρεοδόχο, στον οποίο θα μεταβιβαστεί η επικαρπία, είτε για λόγους οικονομικής ενίσχυσης του δωρεοδόχου από τα εισοδήματα που θα εισπράττει από την κάρπωση του ακινήτου που του μεταβιβάζεται.

Φορολόγηση δωρεάς εν ζωή:
Η φορολόγηση της δωρεά εν ζωή εξαρτάται από τον βαθμό συγγένειας ή μη μεταξύ των συμβαλλομένων και από το ύψος της αξίας της δωρεάς. Σε περιπτώσεις που υπάρχει συγγένεια μεταξύ των δωρητών και ανάλογα με το βαθμό αυτής υπάρχει αφορολόγητο όριο, το οποίο προσδιορίζεται κάθε φορά από τον φορολογικό νόμο. Πέραν του αφορολογήτου ορίου, η δωρεά εν ζωή φορολογείται κλιμακωτά και πάντα σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό νόμο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγγένεια μεταξύ των συμβαλλομένων (εξωτικό), η δωρεά εν ζωή δεν έχει αφορολόγητο όριο, αλλά φορολογείται σύμφωνα με τις κλίμακες φορολογίας που ορίζει ο εκάστοτε ισχύον φορολογικός νόμος.

Ισχύουσα φορολογική κλίμακα δωρεών εν ζωή  (για δηλώσεις που υποβάλλονται με χρόνο φορολογίας από 8.1.2010):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος - τέκνα - εγγονοί - γονείς):

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
150.000,00 €  
0%   0 €  
150.000,00 €  
0 €  
150.000,00 €  
1%   1.500,00 €  
300.000,00 €  
1.500,00 €  
300.000,00 €  
5%   15.000,00 €  
600.000,00 €  
16.500,00 €  
Υπερβάλλον   10%        

•    Οι άτυπες δωρεές χρημάτων στην Α΄ κατηγορία φορολογούνται εκτός κλίμακας με συντελεστή 10%.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες - αδέλφια - Α΄ Θείοι):

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
30.000 €  0%   0 €  30.000 €  0 € 
70.000 €  5%   3.500 €  100.000 €  3.500 € 
200.000 €  10%   20.000 €  300.000 €  23.000 € 
Υπερβάλλον   20%        

•    Οι άτυπες δωρεές χρημάτων στην Β΄ κατηγορία φορολογούνται εκτός κλίμακας με συντελεστή 20%.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς - ξένοι):

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
6.000 €  0%   0 €  6.000 €  0 € 
66.000 €  20%   13.200 €  72.000 €  13.200 € 
195.000 €  30%   58.500 €  267.000 €  71.700 € 
Υπερβάλλον   40%        
  • Οι άτυπες δωρεές χρημάτων στην Γ΄ κατηγορία φορολογούνται εκτός κλίμακας με συντελεστή 40%.

Συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται:

• Φορολογική ενημερότητα του δωρητή.
• Ασφαλιστική ενημερότητα για τον δωρητή από την αρμόδια υπηρεσία

txt_see_more...