Δωρεά Αιτία Θανάτου

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Δωρεά αιτία θανάτου είναι η πράξη με την οποία παρέχεται από τον δωρητή στον δωρεοδόχο περιουσιακό αντικείμενο χωρίς αντάλλαγμα, υπό την αναβλητική αίρεση να προαποβιώσει ο δωρητής ή να αποβιώσουν συγχρόνως δωρητής και δωρεοδόχος  - περίπτωση κατά την οποία τα δικαιώματα του δωρεοδόχου μεταβαίνουν στους κληρονόμους του. Μέχρι την πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης ο δωρεοδόχος δεν έχει το δικαίωμα της απόλαυσης του αντικειμένου της δωρεάς, του οποίου κύριος εξακολουθεί να παραμένει ο δωρητής. Επομένως, πρόκειται για  πράξη που συστήνεται εν ζωή, τα αποτελέσματά της οποίας όμως επέρχονται μετά το θάνατο του δωρητή.

Για τη σύσταση της δωρεάς αιτία θανάτου απαιτείται σύμβαση μεταξύ των μερών, η οποία γίνεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Φορολόγηση δωρεάς αιτία θανάτου:
Η δωρεά αιτία θανάτου δεν φορολογείται άμεσα κατά τον χρόνο της σύστασής της, αλλά ο χρόνος φορολογίας αυτής αναβάλλεται και φορολογείται κατά τον  χρόνο θανάτου του δωρητή και πάντα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται:

• Φορολογική ενημερότητα του δωρητή.
• Ασφαλιστική ενημερότητα για τον δωρητή από την αρμόδια υπηρεσία

txt_see_more...