Διαθήκες

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Διαθήκη είναι η πράξη με την οποία ο διαθέτης ορίζει την τύχη των περιουσιακών του στοιχείων μετά το θάνατό του.

Επίσης, με διαθήκη ο διαθέτης μπορεί μεταξύ άλλων: α) να αναγνωρίσει τέκνο εκτός γάμου, β) να συστήσει ίδρυμα, γ) να αποκληρώσει νόμιμο μεριδούχο, δ) να συστήσει δικαίωμα οικήσεως υπέρ προσώπου, ε) να συστήσει οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών, εφ’ όσον είναι ο μοναδικός κύριος ακινήτου, και στ) να ανακαλέσει προγενέστερη διαθήκη του.

Η διαθήκη είναι άκυρη κατά το μέρος που παραλείπονται από αυτήν οι νόμιμοι μεριδούχοι, τα πρόσωπα δηλαδή που εκ του Νόμου έχουν κληρονομικό δικαίωμα, τα οποία είναι οι κατιόντες του κληρονομούμενου, δηλαδή τα τέκνα αυτού, τα τέκνα τέκνων που έχουν ήδη αποβιώσει, οι γονείς και ο σύζυγος που επιζεί. Στην περίπτωση που τα άνω πρόσωπα έχουν αποκληρωθεί νόμιμα από τον αποβιώσαντα, η διαθήκη είναι έγκυρη και παρά την παράλειψή τους ως κληρονόμων.