Γονική Παροχή

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Γονική παροχή είναι η πράξη με την οποία οποιοσδήποτε εκ των γονέων παρέχει στο τέκνο περιουσία, είτε για τη δημιουργία ή τη διατήρηση οικονομικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας, είτε για την έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλματος.

Για τη σύναψη της γονικής παροχής απαιτείται σύμβαση μεταξύ του γονέα και του τέκνου, η οποία, αν αφορά την παροχή ακινήτου, γίνεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Συνήθεις περιπτώσεις γονικής παροχής ακινήτων:

Γονική παροχή κατά πλήρη κυριότητα: το τέκνο καθίσταται πλήρης κύριος του ακινήτου, έχει την απόλυτη εξουσία και μπορεί να το διαθέτει όπως θέλει.
Γονική παροχή κατά ψιλή κυριότητα με παρακράτηση του δικαιώματος επικαρπίας από τον παρέχοντα: το τέκνο καθίσταται ψιλός κύριος του ακινήτου και μόνο, δεν έχει το δικαίωμα κάρπωσης των ωφελημάτων, θα καταστεί πλήρης κύριος, όταν συνενωθεί το δικαίωμα επικαρπίας με την ψιλή κυριότητα, είτε με τον επιγενόμενο θάνατο του επικαρπωτή - γονέα, είτε με την παραίτηση του επικαρπωτή γονέα από το δικαίωμα της επικαρπίας.
Η γονική παροχή κατά ψιλή κυριότητα ακινήτων επιλέγεται συνηθέστερα από τους γονείς, σε σχέση με τη γονική παροχή κατά πλήρη κυριότητα, διότι τους εξασφαλίζει το δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης των ακινήτων που μεταβιβάζουν, εφ’ όρου ζωής τους, ενώ παράλληλα είναι και οικονομικότερη επιλογή απ’ ότι αυτή της μεταβίβασης της πλήρους κυριότητας.
Παραίτηση από το δικαίωμα της επικαρπίας ακινήτου λόγω γονικής παροχής: Όταν το τέκνο έχει ήδη αποκτήσει το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας ακινήτου, ο επικαρπωτής γονέας δικαιούται, εφ’ όσον το επιθυμεί, να παραιτηθεί από το δικαίωμά του της επικαρπίας υπέρ του ψιλού κυρίου.
Η απόφαση της παραίτησης από την επικαρπία έχει συνήθως ως κριτήριο είτε να καταστεί ο ψιλός κύριος, μετά την παραίτηση, πλέον πλήρης κύριος του ακινήτου, είτε να πάψει πλέον ο επικαρπωτής να επιβαρύνεται με τον φόρο εισοδήματος και τον φόρου ακίνητης περιουσίας για το συγκεκριμένο ακίνητο, οι οποίοι πλέον θα επιβαρύνουν τον πλήρη κύριο.
Σύσταση δικαιώματος επικαρπίας ακινήτου λόγω γονικής παροχής: Η πράξη με την οποία ο κύριος ακινήτου παραχωρεί στο τέκνο του το δικαίωμα της επικαρπίας του ακινήτου αυτού, δηλαδή το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται πλήρως το ακίνητο και να καρπώνεται τα ωφελήματά του, ενώ εξακολουθεί να παρακρατεί ο ίδιος ο γονέας το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας του εν λόγω ακινήτου. Η σύσταση του δικαιώματος της επικαρπίας μπορεί να γίνει για ορισμένο χρόνο ή εφ όρου ζωής του υπέρ ου η παροχή.
Η πράξη αυτή γίνεται κυρίως, είτε για λόγους φορολογικής απαλλαγής του κυρίου του ακινήτου από τον φόρο εισοδήματος και εν μέρει του φόρου ακίνητης περιουσίας, που πλέον θα βαρύνουν το τέκνο στο οποίο θα μεταβιβαστεί η επικαρπία, είτε για λόγους οικονομικής ενίσχυσης του τέκνου από τα εισοδήματα που θα εισπράττει από την κάρπωση του ακινήτου που του μεταβιβάζεται.

Φορολόγηση γονικής παροχής:
Η γονική παροχή είναι αφορολόγητη μέχρι ορισμένη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά από τον φορολογικό νόμο. Πέραν του αφορολογήτου ορίου, η γονική παροχή φορολογείται κλιμακωτά και πάντα σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό νόμο.

Ισχύουσα φορολογική κλίμακα γονικών παροχών (για δηλώσεις που υποβάλλονται με χρόνο φορολογίας από 8.1.2010):

Κλιμάκια Συντελεστής

Φόρος

Συν. Αξία Αναλογών
Κλιμακίου Περιουσίας Φόρος
150.000,00 € 0% 0 € 150.000,00 € 0 €
150.000,00 € 1% 1.500,00 € 300.000,00 € 1.500,00 €
300.000,00 € 5% 15.000,00 € 600.000,00 € 16.500,00 €
Υπερβάλλον 10%

 

 

 

 

 

• Οι άτυπες γονικές παροχές χρημάτων φορολογούνται εκτός κλίμακας με συντελεστή 10%.

Συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται:

• Φορολογική ενημερότητα του παρέχοντα γονέα.
• Ασφαλιστική ενημερότητα για τον παρέχοντα γονέα από την

txt_see_more...