Αφανής Εταιρεία

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Η αφανής εταιρεία συνιστάται είτε ατύπως είτε με έγγραφο, δεν υπόκειται σε δημοσιότητα και στερείται νομικής προσωπικότητας. Υπάρχει ένας, τουλάχιστον, εμφανής εταίρος, ο οποίος ευθύνεται έναντι των τρίτων, με τους οποίους συναλλάσσεται και ένας, τουλάχιστον, αφανής εταίρος. Η σύσταση της αφανούς εταιρείας και οι συμφωνίες των εταίρων, αποδεικνύονται με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο, ακόμη και με μάρτυρες. Οι αφανείς εταίροι δεν έχουν ευθύνη έναντι των τρίτων, με τους οποίους συναλλάσσεται ο εμφανής εταίρος. Όμως, κάθε αφανής εταίρος είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στις ζημίες της αφανούς εταιρείας, οι οποίες προήλθαν από τη δράση του εμφανούς εταίρου. Η ευθύνη του αυτή υπάρχει μόνο έναντι του εμφανούς εταίρου ή των εμφανών εταίρων. Ομοίως, ο αφανής ή οι αφανείς εταίροι έχουν αξίωση έναντι του εμφανούς ή των εμφανών εταίρων για τα κέρδη της εταιρείας. Η εταιρεία αυτή εξυπηρετεί εκείνον ή εκείνους που κωλύονται ή δεν θέλουν να εμφανίζονται ότι ασκούν εμπορική δραστηριότητα.