Ανώνυμη Εταιρεία

Συμβολαιογραφικές & Νομικές Υπηρεσίες

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία, η οποία έχει νομική προσωπικότητα και μετοχικό κεφάλαιο διαιρεμένο σε ίσα μέρη, τις μετοχές. Για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται οι μέτοχοι μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.

Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας αποτελείται από το είδος της επιχείρησης που ασκεί, μπορεί όμως να περιλαμβάνεται και το ονοματεπώνυμο κάποιου εκ των ιδρυτών ή άλλου φυσικού προσώπου και να περιέχονται υποχρεωτικά και οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία».

Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00).

Από 9/4/2014 o φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986 (Α' 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας απαιτείται η εταιρική σύμβαση να καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Η Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας ως μονοπρόσωπης ή η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης (καταστατικό) της εταιρείας, πρέπει, εκτός των άλλων, απαραίτητα να περιλαμβάνει:
α) Την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας.
β) Την έδρα της εταιρείας.
γ) Τη διάρκεια της εταιρείας.
δ) Το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.
ε) Το είδος των μετοχών, τον αριθμό, την ονομαστική τους αξία και την έκδοσή τους.
στ) Τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών.
ζ) Την μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές.
η) Τη σύγκληση, συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
θ) Τη σύγκληση, συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων.
ι) Τους ελεγκτές.
ια) Τα δικαιώματα των μετόχων.
ιβ) Τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών.
ιγ) Τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της.
ιδ) Τα στοιχεία των προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρείας.